Στα Θέματα της Χημείας παρατηρήθηκε διαβαθμισμένη δυσκολία, με κατανοητές εκφωνήσεις στην πλειονότητα τους.

Παρατηρήθηκαν μικρές δυσκολίες στο ερώτημα Β4 και μεγαλύτερη δυσκολία στο ερώτημα Δ3ii), στο οποίο χρειάστηκε καλή κριτική ικανότητα καθώς η χημική εξίσωση της αντίδρασης παρουσίαζε ιδιορρυθμία, αφού δεν αναφερόταν αναλυτικά το σχολικό βιβλίο, παρά μόνο θεωρητικά.